Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Xuất siêu bất ngờ vượt 5 tỷ USD

Hạ An | Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,43 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 8 tháng lên 5,37 tỷ USD.