Tín dụng đổ vào bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn