Ôm tiền về quê buôn đất, sốt giá tăng gấp 3 tháng kiếm đôi tỷ

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn