Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn