Cam Lộ (Quảng Trị): Cách làm hay - “cò đất” bó tay

.
Nguồn: www.baoxaydung.com.vn