Hà Nội mở đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

.

Theo đó, đoàn giám sát, kiểm tra sẽ kiểm tra việc chấp hành thực hiện chính sách, chế độ và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, qua đó phát hiện sai phạm để xử lý và chấn chỉnh kịp thời; đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Các đối tượng được  giám sát, kiểm tra gồm  4 doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giám sát việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định. Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định.

Đoàn kiểm tra sẽ có sự tham gia của các sở Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP. Hà Nội và các sở, ngành liên quan.

Hoạt động giám sát, kiểm tra sẽ phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, UBND Thành phố yêu cầu: Công tác giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 và số 57/2017/TT-BTC ngày 2/6/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành của pháp luật.
Nguồn: baodautu.vn