Thủ tục chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền

Thủ tục chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền

(TBTCO) - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.